แป้นที่ใช้สลับภาษา
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้เราจะคุยกัน เรื่องแป้นที่ใช้สลับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือกลับกัน ในปัจจุบันเราจะคุ้นเคยกับการใช้แป้นชื่อ Grave Accent ( ` ) แต่ท่านทราบไหมครับว่า ก่อนที่จะมานิยมใช้แป้นนี้ นักคอมพิวเตอร์เขาใช้แป้นอะไรกัน
ในสมัยที่มีการนำไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้งานใหม่ ๆ คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ ทำให้มีหลายหน่วยงานพัฒนาระบบภาษาไทยขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และคณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ) บริษัทสหวิริยา เป็นต้น แต่ละแห่งมีแบบแผนของตนเอง และกำหนดแป้นสลับภาษาไม่เหมือนกัน โดยมีหลักว่าจะต้องเป็นแป้นที่ไม่ใช้พิมพ์ข้อความตามปกติ จึงใช้แป้น Esc บ้าง แป้น F10 บ้าง (เช่นโปรแกรมราชวิถี Word PC ของ นพ.ชุษณะ มะกรสาร ใช้แป้น Esc) ต่อมาเมื่อสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานรหัสภาษาไทย จึงมีการกำหนดให้ใช้แป้นสลับภาษาเป็นแป้นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ทั้ง ๆ ที่คิดว่ารอบคอบแล้วเชียว ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกจนได้ เมื่อครูคนหนึ่งต้องการพิมพ์ตัวอักษร 2 ตัวนี้คือ ` หรือ ~ เพื่อจะนำไปทำสื่อการสอนเรื่องแป้นพิมพ์ แล้วจะพิมพ์ได้อย่างไร ช่วยคิดหน่อยเถอะ

17 กุมภาพันธ์ 2549