วิธีการเรียนรู้ (Method of Learning)
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ใครเคยสงสัยบ้างไหมว่าคนเราต้องเรียนรู้มากเท่าไร หรือต้องศึกษาต่อถึงระดับใดจึงจะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไป บางคนคิดว่าแค่จบปริญญาตรีก็เพียงพอแล้ว แต่บางคนบอกว่าอย่างน้อยต้องจบปริญญาโท และก็มีอีกหลายคนที่บอกว่าสมัยนี้ต้องจบปริญญาเอก ถึงจะเพียงพอ
แท้จริงความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพปัจจุบัน อาจจะไม่ได้ศึกษาเป็นการเฉพาะมาในระดับการศึกษาดังกล่าวเลย แต่เกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์เมื่อเข้าไปอยู่ในงานหรือในอาชีพนั้น บางคนคงคิดแย้งว่าแล้วอย่างนั้นการศึกษาสูงขึ้นจะมีประโยชน์อะไร มีประโยชน์แน่นอนครับ เพราะนอกจากจะได้ทักษะความรู้และความชำนาญรวมทั้งประสบการณ์ในช่วงที่ศึกษาเล่าเรียนแล้ว เรายังได้ค้นพบความจริงว่าความรู้มีอยู่มากมาย จนไม่อาจศึกษาได้หมดชั่วชีวิตของเรา การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ฝึกให้เรามีเครื่องมือที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ที่เรียกว่าวิธีการเรียนรู้ (Method of Learning) ทำให้เราสามารถหาความรู้ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ด้วยตัวเอง และพร้อมเสมอที่จะหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีใครชี้แนะ มีการรับรู้เข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น โดยไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่น (Accountability) ทั้งนี้ก็เพราะเรามีเครื่องมือนี้ติดตัวอยู่แล้วนั่นเอง

25 กรกฎาคม 2549