เว็บเพจผลงานนักเรียนชุดใหม่
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ภาคเรียนนี้ผมสอนนักเรียน 14 ห้อง จำนวนประมาณ 700 คน ฝึกหัดสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนดงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) ส่งงานประจำภาคในรูปแบบเว็บเพจ กลุ่มละ 1 เรื่องโดยไม่ซ้ำกัน ผมใช้วิธีการดังนี้ครับ คือ (1)ครูกำหนดหัวข้อเรื่องใหญ่ให้ก่อน ห้องละ 1 หัวข้อเรื่อง ได้จำนวน 14 หัวข้อเรื่อง (2)แต่ละห้องให้นักเรียนเลือกเรื่องด้วยตนเอง กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยไม่ซ้ำกัน ด้วยวิธีนี้ก็จะได้ผลงานเว็บเพจจำนวนประมาณ 350 เรื่องโดยไม่ซ้ำกัน
ขณะนี้นักเรียนส่งผลงานและนำลงในเครื่อง Server แล้ว จากการตรวจสอบพบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่อีกมาก ถึงแม้จะได้แนะนำวิธีการพื้นฐานที่สำคัญในการนำเสนองานในรูปเว็บเพจที่ถูกต้อง หลายครั้งแล้ว ข้อบกพร่องที่พบเห็นในผลงานเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ภาพแสดงไม่ครบถ้วน เพราะตั้งชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ภาพเป็นภาษาไทย (ตอนที่นักเรียนทดสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนไม่พบปัญหานี้ แต่จะพบปัญหาเมื่อดูผ่านเครื่อง Server), แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่นำเนื้อหาและภาพมาประกอบเป็นเว็บเพจไม่ระบุหรือระบุแต่ไม่ชัดเจน, การเรียบเรียงเรื่องราวต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสมและได้สาระไม่ครบถ้วน ฯลฯ ทำให้ผลงานที่ได้ยังขาดคุณภาพและไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่ คงได้แต่เพียงมีการนำเรื่องต่าง ๆ มานำเสนออย่างเป็นหมวดหมู่เท่านั้น
ผมต้องขออภัยท่านผู้ชมและเจ้าของผลงานเว็บเพจต้นฉบับ มา ณ โอกาสนี้ และคงจะมีการปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป (ดูผลงานนักเรียน คลิกที่นี่)

27 กันยายน 2549