การสอนทักษะการคิด
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ขอเล่าต่อจากครั้งที่แล้ว เรื่องการสอนทักษะการคิดเป็นกระแสเคลื่อนไหวทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ.1980 เกิดความเคลื่อนไหวในความพยายามสร้างความรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะการคิด ให้เป็นความรู้ที่ได้รับการวิจัยพิสูจน์ว่าถูกต้อง มีหลักวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการคิดจริง จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดหลักสูตร หรือโปรแกรมพิเศษที่สอนทักษะการคิดขึ้นมากมาย มีทั้งประเภทที่สอนเฉพาะทักษะการคิดแต่ละประเภท และประเภทที่แทรกซึมลงในเนื้อหาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน วรรณคดี สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ในประเทศอังกฤษก็ให้ความสำคัญกับการสอนคิดมากเช่นกัน เช่น Department for Education and Skills ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอังกฤษ ได้จัดกลุ่มประเภทของโปรแกรมการสอนทักษะการคิด เป็น 3 โปรแกรม คือ (1)ด้วยวิธีการทางปรัชญา เน้นการอภิปรายประเด็นคำถามและให้เหตุผล (2)บนพื้นฐานการเรียนรู้ของสมอง โดยใช้กิจกรรม เกม การเคลื่อนไหว ศิลปะและดนตรี และ(3)แบบแทรกซึมลงไปในหลักสูตร นั้น ๆ เลย
การสอนคิดมีจุดมุ่งหมายพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเก่ง จึงต้องให้โอกาสนักเรียนฝึกคิดอยู่บ่อย ๆ ครูจึงต้องเปลี่ยนคำถามจากการใช้คำว่า ใช่-ไม่ใช่ เป็น ทำไม-อย่างไร ในกิจกรรมการเรียน-การสอน-การสอบให้มากขึ้น หวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์บ้าง

19 ตุลาคม 2549