ข้อคิดในวันเด็ก พ.ศ.2550
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 นี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ อีกครั้งหนึ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้คำขวัญวันเด็กปีนี้คือ "มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยง อบายมุข" และเมื่อถึงวันเด็ก พวกเราในฐานะที่ผ่านวัยเด็กมาแล้ว ก็น่าจะคิดทบทวนว่ามีสิ่งใดที่เราต้องการจากเด็ก และสิ่งใดที่เราควรให้เด็ก ๆ และยังไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาบ้าง
เริ่มจากสิ่งที่เราต้องการจากเด็ก ๆ ก่อน ในฐานะพ่อ-แม่หรือครู เราคงต้องการให้ลูก(ศิษย์) เป็นคนดีมีคุณธรรม ขยัน ตั้งใจเรียน ช่วยเหลืองานบ้านบ้างตามสมควร รวมทั้งอยากให้มีคุณลักษณะ อดทน เข้มแข็ง ประหยัด มานะ พากเพียร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และที่สำคัญคือ เป็นคนที่มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เราต้องการมากไปหรือเปล่านะ
คราวนี้ก็มาถึงสิ่งที่เราจะให้กับเด็ก ๆ บ้าง ทั้งลูกของเราเองและเด็ก ๆ โดยทั่วไป เราคงจะต้องให้ความรัก ความปรารถนาดี ความเข้าใจ ความช่วยเหลือ และวางตัวเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับลูก ๆ มีคนกล่าวว่าวินัยเริ่มต้นที่บ้าน ถ้าต้องการให้ลูกมีวินัยก็คงจะต้องฝึกฝนกันที่บ้าน ตั้งแต่ลูกเกิดเลย เพราะถ้าจะรอให้ไปถึงโรงเรียนแล้วให้ครูฝึกวินัยให้ ก็อาจจะสายเกินไปแล้ว เราคงต้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเงิน ซึ่งก็คงเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ลูก ๆ ยังช่วยตัวเองไม่ได้เท่านั้น เมื่อเขาเติบใหญ่ จบการศึกษาและมีงานทำ ก็คงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอีก และสิ่งสุดท้ายที่เราควรให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ก็คือการให้อภัย เพราะในวัยเยาว์ย่อมผิดพลาดได้เสมอ ควรให้โอกาสเขาได้แก้ตัวอีก(หลาย)ครั้ง

10 มกราคม 2550