ระลึกถึงพระคุณครู
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันที่ 16 มกราคม ทางราชการจัดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือ"วันครู" หน่วยงานทางการศึกษามีการจัดกิจกรรม เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และให้เกียรติยกย่องครูปัจจุบัน ที่มีคุณธรรม เสียสละ อดทน มีผลงานการพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ และเนื่องจากเราต่างก็มีครูกันทุกคน สมควรที่จะใช้วันนี้ระลึกถึงพระคุณครูกัน ผมขอเริ่มก่อนก็แล้วกันนะครับ
ท่านแรก ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (อายุครบ 8 รอบ 96 ปี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549) ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นคณบดีคนแรกของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2510 ท่านได้ให้แรงบันดาลใจในความรักในวิชาชีพครูและการเป็นครูที่ดี ซึ่งติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้
ท่านที่สอง ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และหัวหน้าภาควิชาวิจัยการศึกษา ผมได้เรียนวิชา Research Methodology กับท่านเมื่อ พ.ศ.2516 ท่านได้ให้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่า"วิจัย" อย่างแท้จริง คำศัพท์ที่ท่านใช้บอกความหมายที่แท้จริงของงานวิจัยโดยไม่ต้องแปลอีก ท่านบัญญัติศัพท์คำว่า Reliability ที่เคยใช้ว่า "ความเชื่อถือได้" เป็น "ความเที่ยง" และ คำว่า Validity ที่เคยใช้ว่า "ความเที่ยงตรง" เป็น "ความตรง" ถึงแม้ท่านจะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว แต่ก็ยังมีอนุสรณ์สถานเป็นชื่ออาคารประชุมสุข อาชวอำรุง ที่คณะครุศาสตร์
ท่านที่สาม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สอนวิชา "ปรัชญาการศึกษา" ให้กับนิสิตมหาบัณฑิต ที่ห้อง 151 คณะครุศาสตร์(ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ เรียนพร้อมกันประมาณ 200 คน) เมื่อปี พ.ศ. 2516 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้ง ถ่ายทอดได้ชัดเจน และมีความเป็นระบบ(Systematic)ดีมาก เราเข้าใจทุกสิ่งที่ท่านพูด และสามารถจดเล็คเชอร์สิ่งที่ท่านบรรยายได้ทุกหัวข้อ ครบถ้วน
ท่านสุดท้าย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน ท่านสอนวิชา "การวิเคราะห์ตัวประกอบ" (Factor Analysis) ให้กับนิสิตมหาบัณฑิตภาควิชาวิจัยการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2517 ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัยที่มาใหม่ ได้อย่างน่าสนใจและติดตาม ด้วยท่าทางที่กระตือรือร้นและมั่นใจในตัวเองสูง ท่านยังพาพวกเราที่เรียนวิชา Data Processing ไปศึกษาดูงานการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(ซึ่งทันสมัยมากในสมัยนั้น) ที่ มศว.ประสานมิตร อีกด้วย และนี่เองคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ชอบคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
ศิษย์ขอระลึกถึงพระคุณของครูทุกท่านทั้งที่กล่าวถึงและมิได้กล่าวถึงเนื่องในวันครู

16 มกราคม 2550