การอบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
 
สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2550 สัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประชุมพิจารณาการอบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรกลาง) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เฉพาะในโรงเรียนที่เป็นศูนย์นำร่อง มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ
ความเป็นมาของเรื่องนี้ก็คือ มีการศึกษาวิจัยพบว่า 1.ผลการทดสอบระดับชาติทุกช่วงชั้น ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่ำกว่ามาตรฐาน 2.ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต่ำกว่านานาชาติ และ 3.คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่ำกว่านานาชาติเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำเป็นเพราะขาดทรัพยากรการเรียนรู้และคุณภาพของการเรียนการสอนในห้องเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ก็คือการจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ สพฐ. ร่วมกับ สกอ. และ สสวท. จึงได้จัดทำโครงการร่วมมือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขึ้น เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.2550-2552) สำหรับศูนย์อบรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะจัดที่มหาวิทยาลัย ส่วนศูนย์อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดในโรงเรียนที่มีวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ของ สสวท. การคัดเลือกครูในโรงเรียนต่าง ๆ เข้าอบรม เขตพื้นที่จะเป็นผู้ดำเนินการ
ในปีแรก (พ.ศ.2550) จะเริ่มจัดในศูนย์นำร่องก่อน โดยวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทั้งหมด 8 ศูนย์ คือ 1.โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก 2.โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง 3.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กทม. 4.โรงเรียนขอนแก่น วิทยายน จ.ขอนแก่น 5.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 6.โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี   7. โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี  และ   8. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

28 มีนาคม 2550