การอบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ)
 
 
 
 
สวัสดีครับ ขอเล่าเรื่องการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2-3 ต่อจากครั้งที่แล้ว
การอบรมครั้งนี้ เขตพื้นที่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์อบรม จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนก่อน โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะพิจารณาส่งครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้าอบรม ช่วงชั้นที่ 2 วิชาละ 2 คน ช่วงชั้นที่ 3 วิชาละ 1 คน สำหรับศูนย์อบรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จะประกอบด้วยครูคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2) จำนวน 60 คน อบรมในวันที่ 23-27 เมษายน 2550 และครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3) จำนวน 40 คน อบรมในวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2550
หลักสูตรที่อบรม พัฒนาและปรับปรุงโดย สสวท. ที่มีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ และการทำงานเป็นทีมจะได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพกว่าทำงานคนเดียว การอบรมนี้จึงเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เน้นการใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ครูที่เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
เนื้อหาที่อบรมในเวลา 5 วัน ประกอบไปด้วยหัวข้อเรื่องใหญ่ ๆ คือ 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ และ 3.หลักการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องอินเทอร์เน็ต จะเน้นเรื่องการแนบไฟล์ไปกับจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือ E-mail ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โทรศัพท์มือถือยังทำไม่ได้สะดวกเท่า ถ้าผู้เข้ารับการอบรมมี E-mail อยู่แล้วก็จะสะดวกในกิจกรรมนี้ครับ (ไม่ต้องเสียเวลาไปขอ E-mail ในห้องอบรม) และแน่นอนผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรที่น่าภาคภูมิใจจาก สสวท. ด้วยครับ
ในโอกาสที่วันสงกรานต์จะมาถึง ผมขอให้ท่านมีความสุข ร่มเย็น ทั้งกายและใจ ถ้าต้องเดินทางไกลก็ขอให้เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ

4 เมษายน 2550