งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 
 
 
 
สวัสดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับแต่งตั้งจากเขตพื้นที่ ให้เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันความสามารถของนักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เฉพาะทักษะคอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550 ภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2550 ที่จังหวัดพิษณุโลก มีเรื่องมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ
ในปัจจุบันเราแบ่งพื้นที่จัดการศึกษาของจังหวัดออกเป็นเขตพื้นที่ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มี 5 เขตพื้นที่ ในแต่ละเขตพื้นที่ต่างก็ดูแลโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครบทุกช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1-4 เมื่อต้องมีการคัดเลือกนักเรียนทุกช่วงชั้นเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในงานนี้ ทำให้เกิดปัญหาว่าใครควรมีหน้าที่เป็นผู้ทำการคัดเลือก
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากทุกเขตพื้นที่ เห็นว่าการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็มีการแข่งขันกันหลายกิจกรรม ถ้าจะให้โอกาสทุกโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทุกกิจกรรม นักเรียนที่ชนะเลิศอาจจะอยู่ในเขตพื้นที่ใดเขตพื้นที่หนึ่งมากเกินไป ดังนั้นเพื่อกระจายให้ทุกเขตพื้นที่ มีโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด จึงแบ่งกิจกรรมที่มีการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกเป็น 5 ส่วน ให้เขตพื้นที่ละ 1 ส่วน ไปจัดดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ (ซึ่งก็จะได้เป็นตัวแทนจังหวัด)ในคราวเดียวกัน
สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาออกเป็น 5 เครือข่าย คือ อำเภอเมือง 1, อำเภอเมือง 2, สันกำแพง, ดอยสะเก็ด และ กิ่งอำเภอแม่ออน ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่จะเป็นสมาชิกเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง ทุกเครือข่ายได้จัดแข่งขันทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรในรอบคัดเลือก แล้วส่งนักเรียนที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันรอบตัดสินในระดับเขตพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
ผมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในรอบตัดสิน เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์ พบว่านักเรียนที่เข้าแข่งขันต่างก็มีความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกัน มีทักษะในการใช้โปรแกรมสร้างงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และมีความอดทน เพราะต้องใช้เวลาแข่งขันถึง 6 ชั่วโมงเต็ม ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนตัวแทนที่เข้าแข่งขันทุกคน ที่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดในครั้งนี้ ก็ขอให้พยายามต่อไปนะครับ

16 มิถุนายน 2550