พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันแรกที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ เราจึงจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
อันที่จริง พรบ.ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนที่ 27 ก หน้า 4 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 แต่กฎหมายเขียนไว้ว่าจะมีผลบังคับใช้ในอีก 30 วัน ถัดจากวันที่ประกาศ ซึ่งก็ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 นั่นเอง
กฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 30 มาตรา เกี่ยวข้องกับบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ผู้ใช้ ผู้ให้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย "เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญของการประกอบกิจการและการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน" ก็จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีทั้งปรับและจำ
ดังนั้นในฐานะผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เราจึงควรระมัดระวังที่จะไม่เปิดดูข้อมูลของคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาต ไม่ส่งข้อความหรือภาพที่จะทำให้ผู้อื่นเสียหาย รวมทั้งส่งต่อภาพหรือข้อมูลที่ได้มาจากผู้อื่นไปยังผู้อื่นอีก เช่นการทำ Forward mail เป็นต้น ส่วนในฐานะผู้ให้บริการหรือผู้จัดทำระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูล รวมทั้งเจ้าของเว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานสนทนา หรือเว็บบอร์ด ก็จะต้องสอดส่องดูแลและเก็บข้อมูลการใช้งาน ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น มิฉะนั้นเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์จะต้องมีความผิดด้วย (โรงเรียนที่มีบริการเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนา คงจะต้องตรวจตราข้อมูลกันตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ)
ถ้าต้องการอ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างสมบูรณ์ เชิญ คลิกที่นี่ ครับ (เป็นไฟล์ pdf ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader เรียบร้อยแล้ว จึงจะอ่านได้)

18 กรกฎาคม 2550