ผลการลงประชามติ
 
 
 
 
สวัสดีครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา คนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป มีสิทธิไปลงประชามติ รับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ณ หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งผลการลงประชามติก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และวันนี้ผมมีสรุปผลการลงประชามติมานำเสนอครับ
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติทั้งประเทศมีจำนวน 45,092,955 คน มีผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงจำนวน 25,978,954 คน คิดเป็นร้อยละ 57.61 ในจำนวนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงทั้งหมด มีผู้เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จำนวน 14,727,306 คน คิดเป็นร้อยละ 56.69 ไม่เห็นชอบจำนวน 10,747,441 คน คิดเป็นร้อยละ 41.37 และมีบัตรเสีย 504,207 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.94 สรุปว่าเสียงของประชาชนส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้นรัฐบาลก็จะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นแม่บทในการเลือกตั้งและบริหารประเทศต่อไป
ขั้นตอนต่อจากนี้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. จะส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป หลังจากนั้น สนช. จะทำการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ภายใน 45 วัน คือ (1)กฎหมายที่ว่าด้วยพรรคการเมือง (2)กฎหมายที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่ง สว. และ (3)กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายเหล่านี้ควรเสร็จอย่างช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2550
เมื่อออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 90 วัน ซึ่งสามารถกำหนดได้ช้าสุดคือวันที่ 5 มกราคม 2551แต่คาดว่าคงจะมีการเลือกตั้งประมาณวันอาทิตย์ที่ 16 หรือ 23 ธันวาคม 2550 ตามที่รัฐบาลประกาศล่วงหน้าไว้แล้ว ในฐานะพลเมืองดีอย่างพวกเราก็จะได้ไปใช้สิทธิเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้าสภา เป็นผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง คงไม่นานแล้วครับ

21 สิงหาคม 2550