การอบรมครูรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปีที่ 2
 
 
 
 
สวัสดีครับ ต้องขออภัยที่หายหน้าไปหลายวัน เหตุที่ไม่ได้มาพูดคุยกันตามนัด เพราะต้องเตรียมการจัดอบรมครูรายวิชาเทคโนโลยีสารเทศหรือครูคอมพิวเตอร์ จะเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ
โครงการอบรมนี้เป็นโครงการความร่วมมือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึง พ.ศ.2554 สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 2
หลักสูตรการอบรมจะเกี่ยวข้องกับครู 3 กลุ่มสาระ คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ(หรือคอมพิวเตอร์) จัดทำหลักสูตรอบรมโดย สสวท. และมอบให้ สกอ. เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ สำหรับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้โรงเรียนครูแกนนำคอมพิวเตอร์ของ สสวท. (ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สังกัด สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ทุกกลุ่มสาระจะจัดเป็น 2 รุ่น คือ ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จัดในระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2551 และ ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) จัดในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2551
ศูนย์อบรมครูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งเป็น 9 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ คือ 1.โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก 2.โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง 3.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กทม. 4.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 5.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 6.โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 7. โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี 9.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต และ 9. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารเทศ จากทุกเขตการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนั้นและจังหวัดใกล้เคียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแล้วส่งรายชื่อไปให้ สสวท. เพื่อแจ้งศูนย์อบรมต่อไป โดยมีเว็บไซต์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ อยู่ที่ ttlc.ipst.ac.th
เนื้อหาวิชาในการอบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศของปีนี้จะแบ่งเป็น 3 เรื่องใหญ่คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ตารางทำงานและการประยุกต์ และ การจัดการฐานข้อมูล นอกเหนือจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีแล้ว ยังได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหาการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นลึกซึ้งอีกด้วย โชคดีจริง ๆ

19 มีนาคม 2551