โปรแกรมคำนวณค่า Grid Locator ของสถานีวิทยุสมัครเล่น *
โดย อ.อำพล สงวนศิริธรรม HS5MMF
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Grid Locator เป็นระบบหนึ่งที่นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกนิยมใช้ เพื่อบอกที่ตั้งของสถานีของตนเองให้กับนักวิทยุ สมัครเล่นทั่วโลก ที่เราติดต่อด้วยทราบ และมักจะพิมพ์ใส่ไว้ใน QSL Card การทราบ Grid Locator ของคู่สถานี จะมีประโยชน์ในการหันสายอากาศแบบทิศทางไปยังที่ตั้งของคู่สถานีได้ถูกต้องมากขึ้น โดยทั่วไป Grid Locator จะคำนวณมาจากค่าทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งสถานีสองค่า คือค่าละติจูด(Latitude) และลองจิจูด(Longitude) จากค่าทั้งสองนี้ นำมาคำนวณได้ค่า Grid Locator เป็นกลุ่มของตัวอักษรและตัวเลขรวม 6 ตัว คือ 2 ตัวแรก เป็นตัวอักษร(A-R) 2 ตัว ต่อมาเป็นตัวเลข และ 2 ตัวสุดท้ายเป็นตัวอักษร(A-X) เช่น Grid Locator ของพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีค่าละติจูด 13 องศา 45 ลิบดา เหนือ และ ลองจิจูด 100 องศา 31 ลิบดา ตะวันออก จะมีค่า Grid Locator เป็น OK03GS เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการคำนวณค่า Grid Locator ของสถานีวิทยุ สมัครเล่น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใด ๆ ของโลก ที่ทราบค่าละติจูดและลองจิจูด จึงได้จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยคำนวณค่านี้ให้

ลักษณะของโปรแกรม
โปรแกรม Grid Locator เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วย Visual Basic 5.0 จึงสามารถใช้งานได้ทันที กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows'95 หรือ '98 เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม จะแสดงหน้าต่างของโปรแกรม ดังภาพต่อไปนี้


เมื่อต้องการคำนวณค่า Grid Locator ของพื้นที่ใด ก็ให้พิมพ์ค่าละติจูด และลองจิจูด ลงไป แล้วคลิกที่ปุ่ม Start ก็จะได้ค่าของ Grid Locator ตามต้องการ โปรแกรมจะทำงานอยู่จนกว่าจะคลิกที่ปุ่ม Quit จึงออกจากโปรแกรม

การ Setup โปรแกรม

ต้นฉบับโปรแกรม Grid Locator ถูกย่อมาเหลือเพียงไฟล์เดียวชื่อ GRIDLOC2.ZIP เมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว การนำไปใช้งานให้ปฏิบัติดังนี้
  1. สร้าง Sub-Directory ในฮาร์ดดิสก์ชื่อ GridLoc2 ด้วยคำสั่ง C:\>MD GRIDLOC2
  2. ทำการ Copy ไฟล์ GRIDLOC2.ZIP ที่ได้มา ลงไว้ใน Sub-Directory นี้
  3. ขยายไฟล์นี้ออกด้วยโปรแกรม WinZip หรือโปรแกรม PKUNZIP.EXE ด้วยคำสั่ง PKUNZIP GRIDLOC2.ZIP จะได้ไฟล์ย่อย ๆ ออกมาทั้งหมดรวม 14 ไฟล์
  4. ทำการ Setup โปรแกรมนี้โดยเรียกใช้คำสั่ง Start - Run บนเดสก์ทอปของวินโดวส์ แล้วพิมพ์ C:\GRIDLOC2\SETUP และ OK รอจนกระบวนการ Setup เสร็จสิ้น
  5. เรียกใช้โปรแกรมนี้โดยใช้คำสั่ง Start - Programs - GridLoc2 ก็จะสามารถใช้งานได้ตามต้องการ
* บทความเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน นิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 58 เดือนพฤศจิกายน 2541