โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ส่วนตัว เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับใช้เป็นสมุดโทรศัพท์ ที่สามารถเก็บบันทึกข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ของญาติ เพื่อน หรือหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของโปรแกรมที่ใช้งาน จะมีลักษณะดังภาพข้างล่างนี้


ในการค้นหาข้อมูล จะทำโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ลงไป แล้วคอมพิวเตอร์จะค้นหาข้อมูลที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันออกมาแสดงทางจอภาพทีละชุด พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุลที่พิมพ์ลงไปอาจพิมพ์เพียงบางส่วนก็ได้ เช่นถ้าข้อมูลคือ สมปอง รักสะอาด เวลาต้องการค้นหาข้อมูลนี้ อาจพิมพ์ชื่อ-นามสกุลว่า สม หรือ ปอง หรือ รัก หรือ สะอาด โปรแกรมจะแสดง ข้อมูลชุดนี้ให้ทันที (รวมทั้งข้อมูลชุดอื่น ๆ ที่มีส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุลเหมือนกันด้วย) ทำให้สะดวกในการค้นหา นอกจากนี้ถ้าพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ลงไป (แทนที่จะพิมพ์ชื่อ) ก็สามารถจะค้นหาได้ว่า เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของใครได้อีกด้วย

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีเหมือนเดิมครับ เมื่อได้ไฟล์มาและกระจายออกแล้ว อย่าลืมอ่านคำแนะนำวิธีใช้โปรแกรมนี้ก่อน ที่ไฟล์ README.DOC (เปิดอ่านด้วย Microsoft Word)