โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริหารโรงเรียน
โดย อ.อำพล สงวนศิริธรรม
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสถานศึกษา และยินดีให้ดาวน์โหลด เพื่อนำไปทดลองใช้งานได้ฟรี ทุกโปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส สามารถแสดงผล เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในลักษณะกราฟิค โดยไม่ต้องอาศัยไดร์เวอร์ภาษาไทยใด ๆ โปรแกรมที่จัดทำและให้บริการมีดังนี้

  1. ทะเบียนประวัติอาจารย์ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานบุคลากรของฝ่ายธุรการ สามารถจัดเก็บข้อมูลของอาจารย์ในด้านต่าง ๆ รวม 3 ด้าน คือ(1)ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิ ตำแหน่ง เงินเดือน ระดับเงินเดือน เลขที่อัตรา วันเดือนปีที่บรรจุ ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส จำนวนบุตร ที่พักปัจจุบัน วันเดือนปีที่ได้เลื่อนระดับเป็นระดับ3,5,7,8,หรือ9 (2)ข้อมูลเกี่ยวกับ การได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา และ(3)ข้อมูลเกี่ยวกับการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 30 ปีงบประมาณ ข้อมูลที่จัดเก็บไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เสมอ และสามารถพิมพ์ข้อมูลของอาจารย์แต่ละคนทางเครื่องพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่นพอดี การค้นหาข้อมูลทำได้รวดเร็ว
  2. ทำเนียบนักเรียนปัจจุบัน เป็นโปรแกรมที่เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนปัจจุบันเฉพาะส่วนที่จำเป็น คือชื่อ นามสกุล ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับไม่เกิน 12 ห้องเรียน (รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 72 ห้องเรียน) การค้นหาข้อมูลนักเรียนสามารถค้นหาได้จากชื่อ นามสกุล หรือชั้น และยังสามารถวิเคราะห์จำนวนนักเรียนจำแนกเป็นระดับชั้นหรือทุกชั้นได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว งานปกครอง หรืองานวิชาการ สามารถเปลี่ยนปีการศึกษาได้
  3. ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองความประพฤติ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบ ให้แผนกทะเบียนของโรงเรียนเป็นผู้ใช้ โดยเก็บข้อมูลของนักเรียนชั้น ม.3 หรือ ม.6 ในปีการศึกษานั้นไว้ก่อน สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ใบรับรองผลการเรียน(รบ.5) หรือใบรับรองความประพฤติ จากข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว โดยเลือกวันที่ที่ออกใบรับรองและชื่อผู้ลงนามในใบรับรอง(ผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย) และปรับคำนำหน้าชื่อนักเรียนชายและนักเรียนหญิงให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นด้วย(คือเด็กชาย,เด็กหญิง,นาย, หรือ นางสาว) ชื่อผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
  4. ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียน เป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้ฝ่ายปกครองหรือครูแนะแนวเป็นผู้ใช้ โดยจะเก็บข้อมูลของนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเด่น หรือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ชื่อบิดา ชื่อมารดา ที่พักปัจจุบัน ชื่อผู้ปกครอง ชื่อเพื่อนสนิท ยาที่แพ้ และรายการพฤติกรรมที่ประสงค์จะบันทึกไว้