โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
โดย อ.อำพล สงวนศิริธรรม HS5MMF
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้จัดทำสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น โดยมีบทความแนะนำวิธีการใช้งานลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ทุกโปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส สามารถแสดงผล เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในลักษณะกราฟิค โดยไม่ต้องอาศัยไดร์เวอร์ภาษาไทยใด ๆ โปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดมีดังนี้

  1. ทำเนียบนักวิทยุสมัครเล่น(CALLSIGN.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 38
  2. แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น(HAM-TEST.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 39
  3. สมุดบันทึกการติดต่อ(HAM-NOTE.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 40
  4. ทำเนียบพนักงานวิทยุสื่อสารกรมสามัญศึกษา(CALL-ED.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 42
  5. ทะเบียนของมีค่าสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น(HAMWORTH.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 43
  6. นาฬิกาสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น(HAMCLOCK.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 44
  7. สัญญาณเรียกขานตามพื้นที่และรหัสไปรษณีย์(HAM-CODE.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 46
  8. แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง(HAMTEST2.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 47
  9. พจนานุกรมสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น(HAM-DIC.ZIP) ลงพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 48