อาจารย์อำพล สงวนศิริธรรม ปรับปรุงโปรแกรม ช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับหน่วยงานราชการ ให้อีกแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้อัตราเงินเดือนใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2550 และกำหนดโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 โดยทำออกมาเป็น 3 โปรแกรมย่อย ดังนี้
1. โปรแกรมชื่อ tax1.exe ใช้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ กบข. หรือ กสจ.
2. โปรแกรมชื่อ tax2.exe ใช้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ กบข. คือจะมีการหักเงินเดือน ๆ ละ 3% โดยปัดทศนิยมทิ้ง ออกก่อน แล้วจึงนำไปคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะมีผลทำให้ เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้อยลงกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และ
3. โปรแกรมชื่อ tax3.exe ใช้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับลูกจ้างประจำที่เข้าร่วมโครงการ กสจ. แตกต่างกับโปรแกรมที่ 2 ตรงที่ลูกจ้างประจำจะถูกหักเงินเดือน 3% โดยคิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วจึงนำไปคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีกทีหนึ่ง
ตัวอย่างของโปรแกรมขณะที่ทำการคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาพข้างล่างนี้


สามารถพิมพ์ผลของการคำนวณ ออกทางเครื่องพิมพ์ชนิดด็อตเมตริกส์ ได้ทันที เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาจารย์อำพล สงวนศิริธรรม ยินดีมอบให้ทุกหน่วยงานเหมือนเช่นเคย เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว จะต้องแตกไฟล์ tax2008.zip ออกก่อน ก็จะได้โปรแกรมทั้ง 3 โปรแกรมมาพร้อมกันเลย สะดวกดีจัง แล้วอย่าลืมอ่านวิธีใช้งานจากไฟล์ readme.doc นะครับ
* หมายเหตุ โปรแกรมได้รับการปรับปรุงตามอัตราเงินเดือนใหม่ (ตุลาคม 2550) อัตราภาษีที่ใช้คำนวณ คือ หักค่าใช้จ่ายได้ 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท , เงินได้สุทธิ 150,000 บาท แรก ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ (เริ่มปีภาษี 2551), หักดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 50,000 บาท และหักค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังคำนวณเงินเดือนตลอดปี ตามระบบการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการที่ปรับปรุงใหม่คือ เงินเดือนตลอดทั้งปี เป็นผลรวมของเงินเดือน 3 ยอด ที่คำนวณโดยใช้หลักดังนี้

(1) เงินเดือน 3 เดือนแรกของปีคือ มกราคม - มีนาคม ใช้ฐานเงินเดือนในเดือนตุลาคม ของปีที่ผ่านมา
(2) เงินเดือน 6 เดือนต่อมาคือ เมษายน - กันยายน จะเพิ่มอีก ครึ่งขั้น
(3) เงินเดือน 3 เดือนที่เหลือคือ ตุลาคม - ธันวาคม จะเพิ่มอีก ครึ่งขั้น