โปรแกรมสร้างรหัสผ่าน *
โดย อ.อำพล สงวนศิริธรรม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


ตามปกติมีหลักในการสร้างรหัสผ่าน(Password) ที่ทราบกันดีอยู่แล้วก็คือต้องประกอบด้วยตัวอักษร(ทั้งตัวพิมพ์ เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่)และตัวเลข ตั้งแต่ 5 อักขระขึ้นไป และไม่ควรเป็นชื่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ เพราะจะคาดเดาได้ง่าย การสร้างรหัสผ่านวิธีหนึ่งจะใช้ตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำในประโยคมาเป็นรหัสผ่านเช่น Well begun is half done = Wbihd เป็นต้น แล้วก็อาจเติมตัวเลขไว้หน้าและหลังคำดังกล่าวกลายเป็นรหัสผ่าน เช่น 1Wbihd2 วิธีการดังกล่าวนี้แม้จะดูว่าเหมาะสมดี แต่ถ้าต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านกันบ่อย ๆ อาจจะนึกประโยค เพื่อนำมาใช้สร้างเป็นรหัสผ่านกันไม่ค่อยได้ ยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ออกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตในหน่วยงาน ก็ยิ่งมีความจำเป็นต้องกำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ที่แตกต่างกันเป็นประจำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวผู้เขียนได้จัดทำ โปรแกรมช่วยสร้างรหัสผ่านให้ ที่มีความสะดวกมากขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติของโปรแกรม

  โปรแกรมสร้างรหัสผ่าน มีคุณสมบัติดังนี้
 1. ทำงานบนดอส แสดงผลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ ในลักษณะกราฟิค สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้า
  ระบบภาษาไทยด้วย Driver ใด ๆ เช่น THAIPRO.EXE หรือ VTHAI.COM อีก
 2. สามารถเลือกจำนวนหลักของรหัสผ่านได้ 5 แบบ คือตั้งแต่ 6 หลัก ถึง 10 หลัก
 3. สามารถเลือกวิธีการสร้างรหัสผ่านได้ 3 วิธี คือ
  1. ในแต่ละหลักประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขคละกัน
  2. เริ่มด้วยตัวอักษรครึ่งหนึ่งตามด้วยตัวเลขอีกครึ่งหนึ่ง
  3. เริ่มด้วยตัวเลขครึ่งหนึ่งตามด้วยตัวอักษรอีกครึ่งหนึ่ง
 4. เมื่อได้เลือกแบบและวิธีการสร้างรหัสผ่านจากข้อ 2 และ ข้อ 3 แล้ว จะแสดงรหัสผ่านให้ทีละรหัสผ่าน อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะต้องการหยุด ทำให้สะดวกในการกำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้หลายๆ ราย
 5. เมื่อยุติการใช้งาน โปรแกรมจะทำการบันทึกรหัสผ่านสุดท้ายไว้ในไฟล์ชื่อ PASSWORD.REC เพื่อให้สามารถเรียกรหัสผ่านนี้มาดูได้ในภายหลัง (กรณีที่นำไปกำหนดรหัสผ่านใช้เอง แล้วเกิดลืม) โดยใช้คำสั่ง TYPE ของดอส คือ type password.rec
หน้าตาของโปรแกรมขณะใช้งานมีลักษณะดังนี้

การนำไปใช้งาน

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้ โดยคลิกที่ชื่อ โปรแกรมสร้างรหัสผ่าน
* บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Internet Magazine ฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม 2541